Välkommen till StiftsByn och till vår samfällighetsförening

· Du som har valt att bo här i Stiftsbyn vill säkert ha information om vad föreningens medlemmar till dags dato har kommit överens om och annat som kan vara bra att veta.

· Den 20 augusti 1976 beviljade länsstyrelsen i Kristianstads län registrering av Stiftsbyns samfällighetsförening.

· Föreningens uppgift är att förvalta våra gemensamhetsanläggningar i enlighet med gällande stadgar samt på ett sådant sätt att Stiftsbyn av omgivning, grannar och nya medlemmar uppfattas som välskött och trivsamt.

· I gemensamhetsanläggningen ingår bilparkering, gångvägar, ytterbelysningar, gräsmattor och planteringar. Renhållning, skötsel och underhåll av dessa sker genom styrelsens försorg. För täckning av kostnader för detta görs idag ett årligt uttag enligt årsstämmobeslut, för närvarande (2021/2022), 4 000 kr per år.

· Årsmötet äger rum i månadsskiftet juli-augusti. Det är på årsmötet du får veta vad som hänt på Stiftsbyn under det gångna året. Då kan du vara med i diskussionen och komma med nya idéer och förslag som förbättrar vårt område. Missa inte den möjligheten !

· Föreningen har en styrelse som du kan vända dig till om du har några frågor. I föreningsstyrelsens uppgifter ingår också ansvaret för flaggningen. Flaggan hissas alla flaggdagar, men vi kan också flagga vid andra tillfällen, såsom vid föreningsmedlemmars bemärkelsedagar. Kontakta styrelsen om du har några önskemål om detta.

· Styrelsen skall enl nu gällande stadgar bestå av 3 ledamöter och en suppleant. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter, övriga befattningar utser styrelsen inom sig.
Nuvarande styrelse:
Sören Ekdahl Hus nr 17 Ordförande
Johan Sonesson Hus nr 5 Sekreterare
Carl-Gustaf Herrman Hus nr 1 Ordinarie ledamot

· Det är viktigt att tillgodose framkomligheten på områdets vägslinga. Därför ber vi dig att inte parkera bilen framför det egna huset längre tid än vad som är nödvändigt för t.ex lastning och lossning och framför allt inte under natten. Tänk också på att du är ansvarig för att fordon från hantverkare som du anlitar inte hindrar framkomsten på Stiftsbyvägen som är enkelriktad i vänster varv. Fordon skall framföras med stor försiktighet och låg hastighet inom området.

· NSR AB ansvarar för den kommunala renhållningen inom Båstads kommun.
Ring NSR:s kundservice på 042-400 13 40 alt. kundservice@nsr.se med frågor avseende abonnemang, beställning av grovsopor, extra tömning etc. Se även NSR:s hemsida www.nsr.se för ytterligare uppgifter.

· Snöplogning och sandning sker av extern entreprenör. Snöskottning in till fastigheten svarar varje fastighetsägare för.

· Samtliga fastigheter är upplåtna med äganderätt vilket bland annat innebär att fastighetsägaren själv ansvarar för el, vatten och avloppsinstallationer inom fastigheten fram till anslutningspunkt.

· Varje fastighet disponerar en plats i carporten med samma nummer som fastigheten. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att platsen hålls ren och snygg.

· På den asfalterade ytan mellan Carportarna samt utefter häcken mot Hagalundsgatan finns 9 st parkeringsrutor markerade. Dessa platser är till för gäster samt för de fastighetsägare som har fler än en bil. Bilar som står på någon av dessa platser skall ha ett synligt P-Tillstånd placerat innanför framrutan med fastighetens nr angivet. 2 st inplastade P-Tillstånd är utdelade till varje fastighet.

Med detta hoppas vi få en väl fungerande och trivsam boendemiljö.
Har Du några frågor eller önskemål – kontakta styrelsen.
Båstad 2021-07-21
Styrelsen